[Walkthrough] Contract Marriage +: The Secret New Year Event


The Secret New Year Event


Invite Code: ydhFjw

Scenario 03
[1] Everyone (Shinobu Arima)
[2] Anyone (Toma Saji)
[3] This is difficult (Akio Saionji)

Scenario 07
[1] "Why do you say so?" (Ryo Kurosaki)
[2] "Of course not" (Natsuki Saji)
[3] "Smile at him" (Soji Shirogane)

Scenario 11
Elegance Trial:
Require 900+ Elegance

Scenario 13
[1] "Get mad" (Shinobu Arima)
[2] "Up to him" (Soji Shirogane)
[3] "Stick to the original plan" (Natsuki Saji)

Scenario 18
[1] "Impossible" (Ryo Kurosaki)
[2] "Good idea" (Shinobu Arima)
[3] "I don't know" (Akio Saionji)

Scenario 21
Elegance Trial:
Require 2200+ Elegance

Scenario 24
[1] "Toma" (Nothing) ?
[2] "Akio" (Nothing) ?
[3] "Natsuki" (Nothing) ?

Scenario 27
[1] "Alright" (Soji Shirogane)
[2] (Let me think.........) (Shinobu Arima)
[3] "You don't have to do anything" (Ryo Kurosaki)

Scenario 31
Elegance Trial:
Require 3800+ Elegance

Scenario 33
[1] "I have no idea" (Natsuki Saji)
[2] "I'm satisfied" (Natsuki Saji)
[3] "Cosplay" (Natsuki Saji)

Scenario 38
[1] "With bits of deep fried tempura batter"
[2] "Same as Ryo"
[3] "Whatever is left"

Scenario 39
Elegance Trial:
Require 6000+ Elegance

← Christmas Surprise Event Walkthrough                                              Body Swap Event Walkthrough →


Newer Post Older Post

    Share This